Biograd na Moru Objavljen javni natječaj za zakup 24 prodajna mjesta...

[BIOGRAD NA MORU] Objavljen javni natječaj za zakup 24 prodajna mjesta na gradskoj tržnici i ribarnici

-

- Advertisment -spot_img

Bošana d.o.o. objavila je javni natječaj za davanje u zakup 24 prodajnih mjesta na gradskog tržnici i ribarnici u Biogradu na Moru. Početna cijena za stolove od broja 1 do 18 iznosi 6.400,00 kuna bez PDV-a godišnje, a za stolove od broja 19 do 24 – 10.000 kuna bez PDV godišnje. Vrijeme za dostavu pisanih ponuda je do 14. travnja 2022. godine do 12,30 sati.
Poveznica na objavljeni javni natječaj: OVDJE


Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI I RIBARNICI U BIOGRADU NA MORU

PODACI O PRODAJNIM MJESTIMA ZA KOJA SE OBJAVLJUJE JAVNI NATJEČAJ:

Podaci o prodajnim mjestima na tržnici i ribarnici za koje se objavljuje javni natječaj sadržani kako slijedi:
Na natječaj se izlaže 18 prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Biogradu na Moru i to označene brojevima 1-18.
Početna cijena za stolove broj: 1-18 iznosi po jednom prodajnom mjestu 6.400,00 kuna godišnje, bez PDV-a.
Na natječaj se izlaže 6 prodajnih mjesta na Gradskoj ribarnici u Biogradu na Moru i to označene brojevima 19-24.
Početna cijena za stolove br. 19-24 iznosi po jednom prodajnom mjestu 10.000,00 kuna godišnje, bez PDV-a.

UVID U RASPORED OGLAŠENIH PRODAJNIH MJESTA I INFORMACIJE:

Uvid u raspored prodajnih mjesta na tržnici i ribarnici može se zatražiti kod djelatnika Gradske tržnice ili u prostorijama Bošana d.o.o.
Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Bošani d.o.o. Ulica kralja Petra Svačića 26, Biograd na Moru, telefon 023 384 363 ili putem maila: racunovodstvo@bosana.hr.

PLAĆANJE JAMČEVINE:

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu 500,00 kuna za svako prodajno mjesto na koje se natječu na žiro račun broj: IBAN: HR3924070001100572409 ili na blagajni trgovačkog društva Bošana d.o.o.

Pri uplati postupiti kako slijedi:

  • Fizička ili pravna osoba: model HR 00 poziv na broj: OIB PONUDITELJA

VRIJEME ZA DOSTAVU PISANIH PONUDA:

Pisana ponuda može se dostaviti do 14. 04. 2022. godine (četvrtak) do 12,30 sati, bez obzira na način dostave. Nakon isteka roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

Pisane ponude daju se za svako pojedino prodajno mjesto zasebno.

Svaki ponuditelj smije dati ponudu za maksimalno jedno prodajno mjesto.

NAČIN PODNOŠENJA PISANIH PONUDA:

Pisana ponuda podnosi se preporučenom pošiljkom na adresu: Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 ili osobno na adresu sjedišta Društva Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru – prijemni ured.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu u omotnicu te na zatvorenoj omotnici naznačiti da li se ponuda odnosi na tržnicu ili ribarnicu, i redni broj prodajnog mjesta za koje se podnosi pisana ponuda, kako slijedi:

„NE OTVARATI – PONUDA ZA UZIMANJE U ZAKUP PRODAJNOG MJESTA
NA TRŽNICI, BROJ PRODAJNOG MJESTA:____________________ „

ili

„NE OTVARATI – PONUDA ZA UZIMANJE U ZAKUP PRODAJNOG MJESTA
NA RIBARNICI, BROJ PRODAJNOG MJESTA:____________________ „

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

JAVNO OTVARANJE PISANIH PONUDA:

Javno otvaranje pisanih ponuda provesti će se dana: 14. 04. 2022. (četvrtak) u 12,30 sati.
Na lokaciji (mjestu): Poduzetničkog inkubatora u Biogradu na Moru, Bukovačka 23, prvi kat, kako slijedi:

Datum:Vrijeme otvaranja (sat):Mjesto otvararanja:
14. 04. 2022. god. (četvrtak)12:30Zgrada-Poduzetničkog inkubatora (Prvi kat)

Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćenik ponuditelja (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od strane zakonskog zastupnika i ovjerenu pečatom pravne osobe). Na javnom otvaranju pisanih ponuda imaju pravo sudjelovati isključivo ponuditelji koji su podnijeli ponude za zakup prodajnog mjesta koje je predmet natječaja odnosno njihovi ovlašteni predstavnici ili opunomoćenici.

UVJETI UGOVORA O ZAKUPU TEMELJEM PROVEDENOG JAVNOG NATJEČAJA:

Prodajna mjesta temeljem ovog javnog natječaja daju se u zakup na određeno vrijeme od
01. 05. 2022. – 30. 04. 2023. godine.
Početak plaćanja zakupnine s danom potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama sukladno ugovoru. Porez na dodanu vrijednost plaća zakupac, a zakup prodajnog mjesta oslobađa zakupca 50% iznosa dnevne naknade zakupljenog prodajnog mjesta. Ukoliko zakupci prekorače rokove uplate, plaćaju punu dnevnu naknadu do ispunjenja ugovorene obveze.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Svaka pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrde da ne postoji dugovanje prema Bošani d.o.o. i Gradu Biogradu na Moru, ne starije od 30 dana,
– obrazac ponude za uzimanje u zakup određenog prodajnog mjesta u kojoj je ponuditelj fizička osoba – popunjen obrazac 1, ili ako je ponuditelj obrtnik ili trgovačko društvo popunjen obrazac 2,
– izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj fizička osoba obrtnik,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu, iz kojih mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe, ako je ponuditelj fizička osoba koja nije obrtnik,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika pravne osobe,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili izvadak iz upisnika, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe te ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika poljoprivrednog gospodarstva,
– izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u registar udruga ili izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u prodajnom mjestu za koji se natječe te ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zakonskog zastupnika pravne osobe,

Obrazac ponude molimo popuniti čitko tiskanim slovima, a ista se može podići u prostorijama Bošane d.o.o., na internet stranicama tvrtke www.bosana.hr ili kod djelatnika na Gradskoj tržnici.
U privitku javnog natječaja nalaze se Obrazac 1, Obrazac 2, te shema prodajnih mjesta na tržnici i ribarnici.

OSOBE KOJE MOGU SUDJELOVATI NA JAVNOM NATJEČAJU:

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe, registrirane za djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom prodajnom mjestu sukladno ovom javnom natječaju.

Na javnom natječaju ne može sudjelovati fizička osoba ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koju je na dan javnog otvaranja ponuda evidentirana dospjela nepodmirena obveza odnosno nepodmiren dug prema Bošani d.o.o. i Gradu Biogradu na Moru po bilo kojem osnovu, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj.

Napomena:

  • Na javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj za koje Povjerenstvo prilikom otvaranja ponuda utvrdi da do dana provođenja javnog natječaja nije za prodajno mjesto za koje je podnio prijavu u korist računa Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 uplatio utvrđeni iznos jamčevine i/ili dug.

PUNOMOĆNICI PONUDITELJA:

Opunomoćenik ponuditelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do dana održavanja javnog otvaranja pisanih ponuda Društvu na adresu sjedišta Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od strane zakonskog zastupnika i ovjerenu pečatom pravne osobe), ako ponuditelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom otvaranju pisanih ponuda.

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O ZAKUPU I PREUZIMANJE PRODAJNOG MJESTA:

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru sklopiti ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, odluka o odabiru toga ponuditelja će se poništiti, a zakup toga prodajnog mjesta ponudit će se prvom sljedećem rangiranom ponuditelju pod uvjetima koje je taj ponuditelj ponudio. Ukoliko za to prodajno mjesto nema drugih ponuditelja i/ili oni ne udovoljavaju uvjetima za odabir, odluka o odabiru ponuditelja za to prodajno mjesto će se poništiti, a javni natječaj za to prodajno mjesto će se ponoviti. Ponuditelj koji odustane od dodijeljenog mu prodajnog mjesta ili sklapanja ugovora o zakupu za isto, gubi uplaćeni iznos jamčevine te gubi pravo ponovno dostavljati svoju ponudu za isto prodajno mjesto na prvom sljedećem javnom natječaju.

POVRAT JAMČEVINE:

Odabrani ponuditelj koji ne sklopi ugovor o zakupu nema pravo na povrat jamčevine. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Ponuditeljima koji odustanu u tijeku natječaja ili odustanu od sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu, uplaćena jamčevina predstavlja sredstvo osiguranja koje Zakupodavac može koristiti radi naplate ugovorene zakupnine, troškova zajedničke i troškova individualne potrošnje, eventualne štete za koju odgovara Zakupnik, te podmirenju svih drugih dospjelih troškova, naknada i obveza po Ugovoru.

DODATNE INFORMACIJE O JAVNOM NATJEČAJU:
– mogu se dobiti osobno na adresi Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru,
– kontakt (broj telefona): 023/384-363,
– mail: racunovodstvo@bosana.hr

NAJPOVOLJNIJA PONUDA:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži najveći ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja koji su ispunili sve uvjete iz javnog natječaja ponude jednaki iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

ODLUKA O ODABIRU:

Društvo donosi odluku o odabiru ili odluku o poništenju javnog natječaja u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Odabrani ponuditelj dužan je s Društvom zaključiti ugovor o zakupu u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o odabiru. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, odluka o odabiru toga ponuditelja će se poništiti, a zakup toga prodajnog mjesta ponudit će se prvom sljedećem rangiranom ponuditelju pod uvjetima koje je taj ponuditelj ponudio. Ukoliko za to prodajno mjesto nema drugih ponuditelja i/ili oni ne udovoljavaju uvjetima za odabir, odluka o odabiru ponuditelja za to prodajno mjesto će se poništiti, a javni natječaj za to prodajno mjesto će se ponoviti.

Odlukom o odabiru obvezno se utvrđuje:

  • ime, prezime, prebivalište te osobni identifikacijski broj (OIB) odabranog ponuditelja (za fizičku osobu),
  • tvrtka i sjedište odabranog ponuditelja te osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravnu osobu),
  • vrsta prodajnog mjesta, redni broj,
  • godišnja zakupnina najpovoljnije ponude izražena u kunama,
  • uputa o pravu na prigovor.

Preslika Odluke o odabiru dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 5 dana od dana njezina donošenja.

Svaki ponuditelj ima pravo u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o odabiru uložiti prigovor Povjerenstvu. Povjerenstvo je dužno donijeti odluku po prigovoru u roku od 5 dana od dana primitka prigovora. Odluka mora biti obrazložena i u pisanom obliku dostavljena podnositelju prigovora.

Klasa: 363-16-22-01/01
Urbroj: 2198/16-05-22-02
U Biogradu na Moru, 7. travnja 2022. godine

BOŠANA D.O.O.


Latest news

Muške čizme – pregled najboljih modela za različite prigode

Muške čizme stekle su svoju popularnost još u 19. stoljeću kada su ih nosili vojnici i lovci. No, danas...

[VEČER KLAPA] Klapski napjevi odjekivali Trgom Brce

Na Trgu Brce u Biogradu na Moru, pred do posljednjeg mjesta ispunjenim auditorijem, održana je Večer klapa na kojoj...

[BIOGRAD NA MORU] Komunalac d.o.o. pokrenuo radove na projektu “Kosa istok-zapad” za poboljšanje infrastrukture u vrijednosti od 6,7 milijuna eura

U Poduzetničkom inkubatoru Biogradu na Moru održan je koordinacijski sastanak javnopravnih tijela u povodu pokretanja projekta "Kosa istok -...

[ZAPOČELO PROŠIRENJE VODOOPSKRBNE MREŽE] 362 priključka za 1.069 korisnika u zaobalnom dijelu Općine Sv. Filip i Jakov

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u Raštanam Donjim, svečano je obilježen iznimno važan početak izgradnje proširenja...
- Advertisement -spot_imgspot_img

[NA POLUOTOKU] Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u Biogradu na Moru

U sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, intenzivno se radi na unaprjeđenju vodoopskrbe i odvodnje u...

[POZIV] Pridružite se Timu Europe Direct i postanite neovisni komunikatori!

U svrhu pojačavanja aktivnosti informiranja i aktivnog uključivanja građana u teme koje se odnose na Europsku uniju i njezine...

Must read

Muške čizme – pregled najboljih modela za različite prigode

Muške čizme stekle su svoju popularnost još u 19....

[VEČER KLAPA] Klapski napjevi odjekivali Trgom Brce

Na Trgu Brce u Biogradu na Moru, pred do...
- Advertisement -spot_imgspot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skoči do alatne trake